MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

WIEDZA I INSPIRACJE

MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (MAL) [WARSZAWA]

Jak sama nazwa wskazuje, to miejsca różnego typu, które wspierają lokalne działania mieszkańców. W Warszawie coraz więcej miejsc otwiera się na oddolne działania sąsiedzkie. Domy kultury, klubokawiarnie, organizacje pozarządowe udostępniają mieszkańcom swoją przestrzeń, niekiedy także wyposażenie. Miejscami Aktywności Lokalnej mogą być zatem i instytucje i prywatne inicjatywy, które pomimo swoich głównych obowiązków i celów statutowych– chcą wspierać lokalne społeczności i chętnie nawiązują z nimi współpracę.

Dowiedz się więcej ze specjalnej broszury o miejscach aktywności lokalnej: Ściągnij PDF


WARSZAWSKIE DOMY SĄSIEDZKIE [WARSZAWA]

Domy sąsiedzkie to szczególne MAL-e, konkretne ogólnodostępne miejsca, w których mieszkańcy mogą sami być gospodarzami lub współgospodarzami (z pracownikami instytucji/organizacji prowadzącej dom sąsiedzki). W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia organizować spotkania) lub po prostu razem spędzać czas.
Dom sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią, ale społecznością ludzi związanych z tym miejscem i angażujących się w jego działania (np. poprzez samopomoc sąsiedzką). Dom sąsiedzki powinien wychodzić ze swoimi działaniami także poza mury swojej siedziby, w teren, do okolicznych mieszkańców.

Obecnie w Warszawie działa 16 domów sąsiedzkich. W trakcie tworzenia jest kilka kolejnych.

Więcej o warszawskich domach sąsiedzkich znajdziesz tutaj.


SIEĆ MAL [WARSZAWA]

Sieć warszawskich miejsc aktywności lokalnej (MAL) powstała po to, aby pokazać mieszkankom i mieszkańcom, jak wiele jest miejsc, z pomocą których mogą realizować swoje działania. Sieć tzw. warszawskich MAL-i bardzo szybko się rozwija. W sieci jest już ponad 40 miejsc, m.in. kawiarni, siedzib organizacji pozarządowych, domów sąsiedzkich, domów kultury. Poszczególne miejsca otwierają się na działania mieszkańców stopniowo, w swoim tempie. Każdy robi to trochę inaczej. Niektórzy na początku wesprą sąsiadów tylko tablicą informacyjną, na której będzie można powiesić ogłoszenie o sąsiedzkim spotkaniu czy np. plakat Podwórkowej Gwiazdki. Inne miejsca udostępniają swoją przestrzeń (zwykle jakąś jej część), niektóre także sprzęt, czyli np. krzesła, rzutnik, flipchart.
W procesie otwierania się na potrzeby mieszkańców niezwykle ważne jest zaangażowanie miejskich instytucji. Przy wsparciu Pełnomocniczki ds. Edukacji Kulturalnej rozpoczął się proces otwierania na działania lokalne domów kultury.

Jednocześnie na wsparcie zasługują osoby, które prowadzą miejsca aktywności lokalnej. Jest to zadanie trudne, wymaga poświęcenia swojego prywatnego czasu i zaangażowania w działania lokalnego, dlatego Urząd Miasta stara się wspierać osoby prowadzące MAL szkoleniami, spotkaniami, a także, w miarę możliwości – niektóre miejsca finansowo.

Więcej o sieci MAL: www.inicjatywa.um.warszawa.pl/siecmal
Posłuchaj o warszawskich MAL-ach: Ilu warszawiaków zna swojego sąsiada? (radio TOK FM)


DOMY SĄSIEDZKIE [GDAŃSK]

Kluby i domy sąsiedzkie. Informacje na temat funkcjonowania klubów i domów sąsiedzkich:
www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Kluby-i-domy-sasiedzkie,a,2785


CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (CAL) [POLSKA]

CAL oznacza dążenie instytucji do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej. CAL akcentuje w działaniach instytucji znaczenie godności, solidarności i współpracy społecznej, akceptację różnorodności światopoglądowej oraz wolę włączenia obywateli w podejmowanie decyzji ich dotyczących.
Praktycznym wymiarem przyjęcia misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez instytucję poddającą się certyfikacji metodycznie uporządkowanego sposobu/modelu/zasad pracy w społeczności lokalnej, odpowiedniego dla danego typu instytucji oraz przestrzeni/branży społecznej, zawodowej i profesjonalnej (np. kultura, pomoc społeczna, edukacja, ekologia, bezpieczeństwo), który stanowi merytoryczny załącznik certyfikatu jakości CAL.
Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.
Wskazuje na świadomie prowadzoną pracę, która włącza działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiający mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego.

Więcej: www.cal.org.pl/siec-instytucji-cal/instytucje-z-certyfikatem/dlaczego-cal/


SPÓŁDZIELNIA KULTURY [WARSZAWA]

Spółdzielnia kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni z Warszawy, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Wśród nich znajdziecie również Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną - sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Spółdzielnia Kultury powstała z inicjatywy dzielnicowych domów kultury. W Spółdzielni Kultury znajdują się zasoby, które możecie pożyczać nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy. Z zasobów Spółdzielni może korzystać każda osoba, realizująca działania na powyższych zasadach, na rzecz społeczności lokalnej.Każdy też może dodać do bazy swoje zasoby. Pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej współpracy.

Więcej:
www.spoldzielniakultury.waw.pl
www.inicjatywa.um.warszawa.pl


WYBRANE PUBLIKACJE O MIEJSCACH OTWARTYCH

Jak stworzyć dom sąsiedzki i otwierać instytucję na społeczność lokalną? Raporty z konsultacji społecznych, ewaluacji itp., Urząd m.st. Warszawy.
www.inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-stworzy-dom-s-siedzki

Biblioteka publikacji z zakresu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
www.osl.org.pl/repozytorium-plikow

Sopot. Ruszyły Domy Sąsiedzkie. (Gazeta Wyborcza, 2015).
www.trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18947573,sopot-ruszyly-domy-sasiedzkie.html

Dom Sąsiedzki przy Zakopiańskiej 40 – zaprasza! (Gdańsk)
(video)

Model domu sąsiedzkiego, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej • Gdańsk 2011.
Ściągnij PDF

Kawiarnia + Kultura. Jak to działa?, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, 2012.
www.stocznia.org.pl/projekty/kawiarnie-kultury