MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Siła społeczności jest lokomotywą rozwoju Gdańska

Domy sąsiedzkie – wieloletnie budowanie i wdrażanie idei umocniło przekonanie o kluczowym znaczeniu domów dla dzielnicy i jej mieszkańców jako przyjaznego miejsca spotkań i aktywności, wpływającego na budowę potencjału społecznego, wzmacnianie lokalnych relacji międzyludzkich oraz budowanie lokalnej tożsamości. Jednak doświadczenie nakierowało nas na zredefiniowanie centrów lokalnych w sposób odpowiadający zróżnicowanym potrzebom i zasobom lokalnych społeczności – unikatowym grupom interesariuszy. Jednocześnie, nie zapominamy o kreowaniu i wprowadzaniu nowych możliwości włączania się mieszkańców w działania, kierując się zasadą, że Siła społeczności jest lokomotywą rozwoju Gdańska.

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Kluby-i-domy-sasiedzkie,a,2785