III Ogólnopolska Konferencja "Miejsca Otwarte"
Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa, 24-25 października 2019

formularz zgłoszeniowy

* Obowiązuje limit zapisów, do trzech reprezentantów jednego podmiotu.

jednostka samorządu terytorialnego
Instytucja kultury (np.: dom kultury, teatr, muzeum, etc.)
biblioteka
ośrodek pomocy społecznej
organizacja (np.: organizacja pozarządowa, partnerstwo lokalne, grupa nieformalna)
Inny

Dzień 1 (24 października 2019)

Wybierz, w których warsztatach dnia pierwszego chcesz wziąć udział.


A: Jesteśmy częścią społeczności. Budujemy markę miejsca. Wykład.
B: Diagnoza lokalna. Poznajemy potencjał i potrzeby społeczności. Warsztat. (brak wolnych miejsc)
C: Systemowe wsparcie. Wzmacniamy animatorów i animatorki. Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
D: Tworzymy sieć. Wsparcie miejsc otwartych z perspektywy samorządu. Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
E: Spotkajmy się. Jak organizować wydarzenia sąsiedzkie? Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
F: Z czego korzystamy? Narzędzia I formy wsparcia. Spotkania przy stolikach.


A: Jesteśmy rozpoznawalni. Budujemy markę miejsca. Wykład.
B: Robimy to razem. Angażowanie społeczności lokalnej. Warsztat. (brak wolnych miejsc)
C: Systemowe wsparcie. Wzmacniamy animatorów i animatorki. Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
D: Wspólna przestrzeń. Zasady dobrej współpracy z mieszkańcami. Warsztat. (brak wolnych miejsc)
E: Miejsca otwarte na wszystkich. Włączamy osoby wykluczone. Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
F: Z czego korzystamy? Narzędzia I formy wsparcia. Spotkania przy stolikach.

Dzień 2 (25 października 2019)

Wybierz, w których warsztatach dnia drugiego chcesz wziąć udział.


A: Dzielimy się dobrymi praktykami. Hyde Park.
B: Dbamy o relacje. Wzajemność i zaufanie w miejscu otwartym. Warsztat. (liczba miejsc ograniczona)
C: Myślimy strategicznie. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Warsztat. (brak wolnych miejsc)
D: SPA. Zadbaj o siebie. Jak utrzymać równowagę. (liczba miejsc ograniczona)
E: SPA. Zaopiekuj się porażką. Co zrobić gdy nam nie wychodzi. (liczba miejsc ograniczona)


A: Projektujemy przestrzeń. Miejsce przyjazne spotkaniom sąsiedzkim. Wykład. (liczba miejsc ograniczona)
B: Jak być razem. Pomocowe funkcje miejsc otwartych. Panel. (liczba miejsc ograniczona)
C: Modele, praktyki, wyzwania. Zarządzanie miejscami otwartymi. Panel. (brak wolnych miejsc)
D: SPA. Postaw granicę. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. (liczba miejsc ograniczona)
E: SPA. Doceń siebie. Poczuj się dobrze w tym co robisz. (liczba miejsc ograniczona)


klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody,o której mowa w pkt 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w treści zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
      - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

kontakt

Adres e-mail: acirlic@um.warszawa.pl