MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Gentryfikacja a miejsca otwarte

Gentryfikacja to kontrowersyjny proces transformacji przestrzeni zurbanizowanej, związany z podnoszeniem prestiżu dotkniętych nim sąsiedztw, a z drugiej strony wywołujący w odniesieniu do nich również negatywne konsekwencje społeczne. Celem wystąpienia jest przedstawienie koncepcji Miejsc Aktywności Lokalnej przy zastosowaniu podejścia gentryfikacyjnego. Wskazanie zagrożeń i środków zaradczych podejmowanych przeciw tego rodzaju „uszlachetnianiu” przestrzeni stanowi sposób oceny efektywności podejmowanego działania publicznego użyteczny w analizowaniu programów rewitalizacyjnych.

mgr, inż. Łukasz Drozda – urbanista i politolog. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW i Wydziału Leśnego SGGW. Doktorant w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH, gdzie prowadzi badania nad wieloczynnikową waloryzacją i zjawiskami konfliktowymi w przestrzeni zurbanizowanej. Do tej pory opublikował m.in. dwie autorskie monografie: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017) oraz szereg artykułów naukowych. W marcu 2018 r. nakładem Fundacji Bęc Zmiana ukaże się jego kolejna książka poświęcona tematyce polskiej urbanizacji po 2000 r.